Szkolenie podyplomowe - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Szkolenie podyplomowe
prowadzące do uzyskania statusu szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii IAGR.

Warunki szkolenia podyplomowego
Warunki przyjęcia do szkolenia
Aplikować do szkolenia może analityk grupowy, który przez co najmniej cztery lata od zdania egzaminu certyfikacyjnego pracował analitycznie z grupami i pacjentami indywidualnymi.
Analityk jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji od dwóch superwizorów.
Aplikacja będzie rozpatrywana przez Komisję Kwalifikacyjną, która po rozmowie kwalifikacyjnej, rozpatrzy dojrzałość zawodową osoby aplikującej oraz jej predyspozycje do roli nauczyciela psychoterapii i oceni wypełnienie ewentualnych zaleceń Komisji Egzaminacyjnej.
Aplikant powinien mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Szkolenie obejmuje:
I. Superwizję małej grupy analitycznej i innych prac superwizyjnych dokonywanych przez kandydatów na superwizorów IAGR.
Superwizorem aplikanta może być analityk treningowy i superwizor psychoterapii IGAR, wskazany przez Komisję Szkoleniową.
Superwizja odbywa się w grupach nie mniejszych niż trzy i nie większych niż cztery osoby.
Podczas szkolenia aplikant prowadzi samodzielnie małą grupę analityczną. Osoby szkolące się superwizują nawzajem swoje grupy pod okiem superwizora superwizji w grupie superwizyjnej. Podobnie wzajemnie superwizują prowadzone przez siebie terapie indywidualne.
Kandydat superwizuje w grupie superwizyjnej podejmowane przez siebie prace superwizorskie.

II. Szkolenie teoretyczne
Uczestnictwo w otwartym seminarium grupowo-analitycznym dla absolwentów odbywającym się raz na dwa miesiące.
Uczestniczenie w seminarium teoretycznym dla superwizorów (45 godz. w ciągu całego szkolenia)
Przygotowywanie i prowadzenia seminariów w szkoleniu w psychoterapii IAGR w miarę pojawiania się takich możliwości.

Inne zobowiązania
  • Uczestniczenie w pracach szkoleniowych Instytutu (prowadzenie zajęć w programie szkolenia grupowo-analitycznego i seminariów fakultatywnych)
  • Uczestniczenie w zebraniach superwizorów
  • Pełnienie roli opiekuna roku dla uczestników szkolenie podstawowego
  • Czynne uczestnictwo w życiu naukowym Instytutu na przykład:
    • publikowanie artykułów dotyczących grupowo-analitycznej psychoterapii w Biuletynie Instytutu i innych fachowych wydawnictwach,
    • popularyzacja grupowo-analitycznej terapii poprzez np. wygłaszanie wykładów otwartych w Instytucie,
    • uczestnictwo w corocznych konferencjach Instytutu oraz w międzynarodowych konferencjach EGATIN, GASI i EFPP.


Uzyskanie kwalifikacji szkoleniowego analityka grupowego i superwizora grupowej pracy analitycznej.
Status szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii IAGR w rezultacie przedstawienia do dyskusji na zebraniu superwizorów pracy teoretyczno-klinicznej, stanowiącej refleksję nad wskazanym przez superwizora superwizji i grupę superwizyjną aspektem własnej pracy i postawy superwizyjnej. Praca powinna być oryginalna, nie można przedstawić pracy lub fragmentu prezentowanej gdzie indziej.
Nie może liczyć więcej niż 15 znormalizowanych stron A – 4, tzn.:
1. marginesy - 2,5 cm.;
2. interlinia 1,5 cm.;
3. czcionka Times New Roman;
4. wielkość czcionki 12.

Dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane:
-  rekomendacją pracującego z aplikantem superwizora
-  opinią osoby recenzującej pracę
-  opinią Zarządu Instytutu dotyczącą aktywności w życiu naukowym Instytutu.

Kandydaci są zobowiązani do odbycia wymaganych godzin zajęć teoretycznych, opuszczone zajęcia należy odbyć z następnym rocznikiem.
Łącznie w przeciągu szkolenia kandydat powinien odbyć 250 godzin pracy superwizorskiej, włączając w to godziny wzajemnej superwizji.
Przebieg szkolenia
I rok
1.  Wzajemna superwizja małych grup analitycznych (40 godz.);
2.  15 godzin seminariów teoretycznych
3.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych
4.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów
5.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego i Dużej Grupie
- Po ukończeniu I roku aplikanci zyskują możliwość prowadzenia terapii treningowej dla szkolących się w IGAR

II rok
1.  Wzajemna superwizja terapii indywidualnej i małych grup analitycznych
2.  Superwizja prac superwizorskich kandydatów (1 i 2 łącznie 40 godz.)
3.  15 godzin seminariów teoretycznych
4.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych
5.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów
6.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego" i w dużej grupie
- Po ukończeniu II roku kandydaci mają możliwość superwizowania terapii indywidualnych uczestników szkolenia w psychoterapii IGAR, preferowana jest superwizja w małych trzyosobowych grupach. Nazwiska kandydatów zostaną umieszczone na liście superwizorów i kandydatów na superwizorów IAGR

III rok
1.  Wzajemna superwizja terapii indywidualnej i małych grup analitycznych
2.  Superwizja prac superwizorskich kandydatów, wymagane podjęcie pracy superwizorskiej, (1 i 2 łącznie 40 godz.)
3.  15 godzin seminariów teoretycznych
4.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych
5.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów
6.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego" i w dużej grupie

Program szkolenia podyplomowego
Część I. Zjawiska i procesy zachodzące w superwizji grupowo analitycznej
1.Miejsce grupy superwizyjnej w treningu grupowo-analitycznym
2. W poszukiwaniu własnego “superwizorskiego” ja
3. Nieświadome procesy w superwizji
4. Matryca grupy superwizyjnej
5. Grupa superwizyjna jako medium superwizji
6. Mirroring w superwizji (parallel proces)
7. Język i interpretacja  w superwizji
8. Osoba superwizora
9. Sny w superwizji
10. Problemy, kryzysy i destrukcyjność

Część II. Superwizja indywidualnych pacjentów versus superwizja grup
1. Dostęp do nieświadomości
2. Wewnętrzny superwizor
3. Miejsce superwizji w procesie indywidualnej psychoterapii i szkolenia
4. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz. I
5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – superwizja i w superwizji
6. Seminarium etyczne
7. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz II
8. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów I
9. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów II
10. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów III
11. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem w grupie
12. Seminarium etyczne: Zagadnienia etyczne w analizie grupowej
Część III. Organizacja procesu superwizji w grupie
1. Założenie grupy i budowa przymierza
2. Administracja dynamiką grupy superwizyjnej
3. Strategia i unikanie problemów
4. Rozwój i kreatywność
5. Superwizja koleżeńska, superwizja dla superwizorów

Część IV. Praca superwizyjna i konsultacyjna w organizacjach pomocy psychologicznej
1. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem
2. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. I
3. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. II
4. Ewaluacja superwizji
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści