Szkolenie podstawowe - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Szkolenie podstawowe
Kurs I

Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej
- kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty IAGR.
Składniki szkolenia:

1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie  i doświadczenie Dużej Grupy
Szkolący się jest zobowiązany do rozpoczęcia własnej terapii w pierwszym roku szkolenia oraz odbyć minimum 250 godzin.
Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje, w systemie blokowym). Sesja trwa półtorej godziny.

Szkolący się mogą odbyć terapię własną:
 • w małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do prowadzenia terapii treningowej analityków grupowych Instytutu.
Listę analityków szkoleniowych wraz z informacją o dostępnych miejscach, szkolący się może otrzymać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie iagr.pl
Analityk grupowy przeprowadza rozmowę kliniczną pod kątem przyjęcia do prowadzonej przez siebie grupy.
 • W grupach składających się z osób szkolących się, które w miarę potrzeb organizowane są przez Komisję Szkoleniową. Dotyczy to przede wszystkim grup w systemie blokowym, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób spoza Warszawy.

Szkolący się zobowiązany jest, aby w czasie zakładania i prowadzenia własnej grupy terapeutycznej kontynuował swoją terapię w grupie.
O rozpoczęciu terapii treningowej, dłuższych przerwach w jej przebiegu, przerwaniu lub zakończeniu analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową. Opłata za kwalifikację do grupy oraz późniejsze opłaty za uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej regulowane są z analitykiem.
Uczestnictwo w terapii grupowej wyklucza korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Potrzeba innej terapii powinna być każdorazowo przedyskutowana z terapeutą szkoleniowym we własnej grupie treningowej.

 • Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz.: szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie

2. Szkolenie teoretyczne i trening umiejętności terapeutycznych
Szkolący się jest zobowiązany odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Nieobecność na zajęciach teoretycznych (seminaria teoretyczne i wykłady) mogą zostać odbyte, w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym powoduje jego niezaliczenie i konieczność kontynuacji seminarium klinicznego do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.

Szkolący się zobowiązani są odbyć następujące elementy szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych:
 • Wykłady i seminaria teoretyczne – 250 godzin;
 • Szkolenie w zakresie umiejętności terapeutycznych – technika psychoterapii psychoanalitycznej – 490 godzin oraz staż kliniczny.

1. Praca własna w ramach seminariów klinicznych:
  • 40 godzin pracy z pacjentem indywidualnym wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym pacjenta indywidualnego
  • 20 godzin pracy z grupą, wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym grupy
  • 40 godzin seminarium klinicznego- pacjent indywidualny
  • 40 godzin seminarium  klinicznego – praca z grupą
2. Seminaria kliniczne – 80 godzin:
3. Praca z pacjentami indywidualnymi – min. 100 godzin
4. Praca  z grupą terapeutyczną, krótkoterminową, rok pracy z grupami (min. 80 godzin czyli 40 półtoragodzinnych sesji)
5. Superwizja:
5.1. Superwizja pracy z pacjentem indywidualnym – min. 80 godzin
5.2. Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową: min. 80 godzin
6. Seminarium etyczne – 10 godzin
7. Staż kliniczny – 360 godzin

Po zaliczeniu seminarium klinicznego „grupowego I” szkolący się mogą wybrać rodzaj pracy z grupą:
 • krótkoterminową (opisaną w punkcie 5.2) lub
 • długoterminową (opisaną w Kursie II, pkt.3).
Decyzja o prowadzeniu grupy długoterminowej oznacza, że szkolący realizuje jednocześnie ostatni rok Kursu I i Kurs II, po wypełnieniu warunków obu kursów może otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IAGR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IAGR.
Koszt kursu I:
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 14.532 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 12.500 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin w superwizji grupowej

dotycząca pracy z pacjentem indywidualnym 5.600 zł
dotycząca pracy z grupą 4.000 zł

(150 zł za 50 min. indywidualnej superwizji; 70 zł za 50 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym; 50 zł za 45 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z grupą).
Superwizja
Superwizja indywidualnej pracy z pacjentem – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii indywidualnego pacjenta po ukończeniu pierwszego roku seminarium klinicznego dotyczącego pracy z indywidualnym pacjentem. W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji za zgodą Komisji Szkoleniowej.
Superwizja powinna obejmować przynajmniej jeden dłuższy proces terapeutyczny trwający dwa lata. Jednocześnie ilość procesów psychoterapeutycznych poddawanych superwizji powinna umożliwiać osobie superwizowanej na zdobycie doświadczenia w pracy z różnorodnymi zaburzeniami, a superwizorowi poznać możliwości i zdolności prowadzenia  psychoterapii indywidualnej przez kandydata. Oznacza to, że osoby o małym doświadczeniu psychoterapeutycznym muszą odbyć większą niż 80 godzin superwizji indywidualnej. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem musi zakończyć się pozytywną opinią superwizora.
Superwizja pacjentów indywidualnych może odbywać się indywidualnie lub w trzyosobowych grupach superwizyjnych (do omówienia z superwizorem). Superwizja może odbywać się u superwizorów Instytutu oraz u rekomendowanych przez Instytut superwizorów psychoanalitycznych zwłaszcza: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i powinna być zakończona raportem o szkolącym się przesłanym do Komisji Szkoleniowej

Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii grupowej po ukończeniu seminarium klinicznego dotyczącego pracy z grupami (grupowe I). W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji za zgodą Komisji Szkoleniowej. Kandydat zgłasza taką gotowość opiekunowi roku, który po rozpoznaniu przygotowania kandydata przedstawia jego sprawę Komisji Szkoleniowej.
Praca z grupą powinna być poddawana superwizji w grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizora psychoterapii IAGR. Może się to odbywać w grupach superwizyjnych dla szkolących się lub w innych grupach superwizyjnych prowadzonych przez superwizora analitycznej pracy grupowej IAGR – każdorazowo po decyzji Komisji Szkoleniowej. Szkolący się powinien przedstawić superwizorowi okoliczności organizacji grupy i uzyskać jego zgodę, aby superwizja tej grupy stanowiła podstawę do napisania i obrony pracy końcowej oraz ukończenia szkolenia.

Wymagania dotyczące prowadzenia grupy krótkoterminowej:
 1. Szkolący się prowadzi lub współprowadzi grupę (wykluczone jest, aby był obserwatorem).
 2. Superwizuje pracę z grupą poczynając od procesu jej organizacji
 • gdy to jest możliwe kwalifikuje pacjentów,
 • w sytuacji, gdy szkolący dołącza do grupy, która została zorganizowana, omawia w superwizji uczestników grupy i sytuację grupowo-analityczną tej grupy.
 1. Jeśli grupa jest prowadzona w ko-terapii para ko-terapeutyczna musi uczestniczyć w grupie superwizyjnej.
 1. Szkolący się musi udokumentować rok pracy terapeutycznej z grupą lub grupami.

Kandydat, który spełnił opisane wyżej warunki znajduje sobie miejsce w konkretnej grupie superwizyjnej, w której będzie superwizował całość procesu terapeutycznego własnej grupy szkoleniowej poczynając od kwalifikacji, aż do jej zakończenia. Lista superwizorów znajduje się na stronie iagr.pl Spotkania grupy superwizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wejście do grupy superwizyjnej nie jest możliwe, szkolący się w uzgodnieniu z superwizorem może, oczekując na możliwość wejścia do grupy, korzystać z konsultacji indywidualnych w sprawie kwalifikowanych do grupy pacjentów. Istnieje możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej w formie obserwatora. Warunkiem rozpoczęcia pracy w grupie superwizyjnej jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wynikających z dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniu (należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu finansowym wydanym przez Administratora szkolenia).
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści