Szkolenie podstawowe - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Szkolenie podstawowe
Kurs I

Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej
- kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty IAGR.
Składniki szkolenia:

1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie  i doświadczenie Dużej Grupy
Szkolący się jest zobowiązany do rozpoczęcia własnej terapii w pierwszym roku szkolenia oraz odbyć minimum 250 godzin.
Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje, w systemie blokowym - dedykowane osobom spoza Warszawy). Sesja trwa półtorej godziny.

Szkolący się mogą odbyć terapię własną:
 • w małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do prowadzenia terapii treningowej analityków grupowych Instytutu.
Listę analityków szkoleniowych wraz z informacją o dostępnych miejscach, szkolący się może otrzymać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie iagr.pl Szkoleniowy analityk grupowy przeprowadza rozmowę kliniczną pod kątem przyjęcia do prowadzonej przez siebie grupy.
 • W grupach składających się z osób szkolących się, które w miarę potrzeb organizowane są przez Komisję Szkoleniową. Dotyczy to przede wszystkim grup w systemie blokowym, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób spoza Warszawy.

Szkolący się zobowiązany jest, aby w ciągu pierwszego roku szkolenia teoretycznego podjął się uczestnictwa we własnej psychoterapii w grupie, a w czasie zakładania i prowadzenia własnej grupy terapeutycznej kontynuował swoją terapię w grupie.
O rozpoczęciu terapii treningowej, dłuższych przerwach w jej przebiegu, przerwaniu lub zakończeniu, analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową. Opłata za kwalifikację do grupy oraz późniejsze opłaty za uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej regulowane są z prowadzącym grupę analitykiem szkoleniowym.
Uczestnictwo w terapii grupowej wyklucza korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Potrzeba innej terapii powinna być każdorazowo przedyskutowana z terapeutą szkoleniowym we własnej grupie treningowej.

 • Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz.: szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie z cyklu "Tożsamość analityka grupowego".

2. Szkolenie teoretyczne i trening umiejętności terapeutycznych
Szkolący się jest zobowiązany odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Nieobecność na zajęciach teoretycznych (seminaria teoretyczne i wykłady) mogą zostać odbyte, w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym powoduje jego niezaliczenie i konieczność kontynuacji seminarium klinicznego do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.

Szkolący się zobowiązani są odbyć następujące elementy szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych:
 • Wykłady i seminaria teoretyczne – 250 godzin;
 • Szkolenie w zakresie umiejętności terapeutycznych – technika psychoterapii psychoanalitycznej – 490 godzin oraz staż kliniczny.

1. Praca własna w ramach seminariów klinicznych:
  • 40 godzin pracy z pacjentem indywidualnym wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym pacjenta indywidualnego
  • 20 godzin pracy z grupą, wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym grupy
  • 40 godzin seminarium klinicznego- pacjent indywidualny
  • 40 godzin seminarium  klinicznego – praca z grupą
2. Seminaria kliniczne – 80 godzin:
3. Praca z pacjentami indywidualnymi – min. 100 godzin
4. Praca  z grupą terapeutyczną, krótkoterminową, rok pracy z grupami (min. 80 godzin czyli 40 półtoragodzinnych sesji)
5. Superwizja:
5.1. Superwizja pracy z pacjentem indywidualnym – min. 80 godzin
5.2. Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową: min. 80 godzin
6. Seminarium etyczne – 10 godzin
7. Staż kliniczny – 360 godzin

Po zaliczeniu seminarium klinicznego „grupowego I” szkolący się mogą wybrać rodzaj pracy z grupą:
 • krótkoterminową (opisaną w punkcie 5.2) lub
 • długoterminową (opisaną w Kursie II, pkt.3).
Decyzja o prowadzeniu grupy długoterminowej oznacza, że szkolący realizuje jednocześnie ostatni rok Kursu I i Kurs II, po wypełnieniu warunków obu kursów może otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IAGR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IAGR.
Koszt kursu I:
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 14.532 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 12.500 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin w superwizji grupowej

dotycząca pracy z pacjentem indywidualnym 5.600 zł
dotycząca pracy z grupą 4.000 zł

(150 zł za 50 min. indywidualnej superwizji; 70 zł za 50 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym; 50 zł za 45 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z grupą).
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści