Biblioteka Instytutu - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biblioteka Instytutu
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Analizy Grupowej ‘’RASZTÓW’’

 • Zbiory Biblioteki Instytutu wymagają poszanowania.
 • Dostęp do księgozbioru i czasopism jest wolny.
 • Wynoszenie zbiorów z Biblioteki bez dopełnienia obowiązujących formalności jest zabronione.
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać członkowie i studenci Instytutu w dniach i godzinach pracy sekretariatu.
 • Wszelkie uszkodzenia i defekty materiałów bibliotecznych prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

Zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki Instytutu Analizy Grupowej ‘’RASZTÓW’’
 • Biblioteka Instytutu udostępnia swoje zbiory poprzez:
   • zamówienie drogą mailową – korzystając z adresu: sekretariat@iagr.pl można zamówić potrzebne pozycje książkowe i odebrać je osobiście w sekretariacie Instytutu,
   • zamówienie w sekretariacie Instytutu - wypisanie rewersu i pozostawienie w sekretariacie.
 • Łączna liczba wypożyczeń nie może przekraczać dwóch pozycji.
 • Książki wypożycza się maksymalnie na czas 30 dni. Czasopisma wypożycza się na okres ustalany indywidualnie z sekretariatem.
 • Wypożyczający może zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną przez innego Czytelnika powiadamiając sekretariat Instytutu osobiście lub drogą mailową (adres: sekretariat@iagr.pl).
 • Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 • Jeśli materiały biblioteczne zostały zagubione lub zniszczone Wypożyczający zobowiązany jest w porozumieniu z Biblioteką i sekretariatem:
   • do odkupienia takich samych materiałów,
   • do odkupienia materiałów w podobnej tematyce, w co najmniej identycznej cenie.

O wyborze wyżej wymienionych sposobów naprawiania szkody decyduje Zarząd Instytutu.
 • Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczony termin lub nieuiszczanie ekwiwalentów za zniszczone lub zagubione materiały powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Instytutu.
 • W razie braku poszukiwanej pozycji w zbiorach Czytelnik może zgłosić do Zarządu Instytutu prośbę o jej zakupienie.
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści