Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Podyplomowe

Warunki szkolenia podyplomowego

prowadzącego do uzyskania statusu szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii IGAR.

Warunki przyjęcia do szkolenia

Aplikować do szkolenia może analityk grupowy, który przez co najmniej cztery lata od zdania egzaminu certyfikacyjnego pracował analitycznie z grupami i pacjentami indywidualnymi.

Analityk jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji od dwóch superwizorów.

Aplikacja będzie rozpatrywana przez Komisję Kwalifikacyjną, która po rozmowie kwalifikacyjnej, rozpatrzy dojrzałość zawodową osoby aplikującej oraz jej predyspozycje do roli nauczyciela psychoterapii i oceni wypełnienie ewentualnych zaleceń Komisji Egzaminacyjnej.

Aplikant powinien mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Szkolenie obejmuje:

I. Superwizję małej grupy analitycznej i innych prac superwizyjnych dokonywanych przez kandydatów na superwizorów IGAR

Superwizorem aplikanta może być analityk treningowy i superwizor psychoterapii IGAR, wskazany przez Komisję Szkoleniową.

Superwizja odbywa się w grupach nie mniejszych niż trzy i nie większych niż cztery osoby.

osoby

Podczas szkolenia aplikant prowadzi samodzielnie małą grupę analityczną. Osoby szkolące się superwizują nawzajem swoje grupy pod okiem superwizora superwizji w grupie superwizyjnej. Podobnie wzajemnie superwizują prowadzone przez siebie terapie indywidualne.

Kandydat superwizyje w grupie superwizyjnej podejmowane przez siebie prace superwizorskie.

II. Szkolenie teoretyczne

Uczestnictwo w otwartym seminarium grupowo-analitycznym dla absolwentów odbywającym się raz na dwa miesiące.

Uczestniczenie w semianrium teoretycznym dla superwizorów (45 godz. w ciągu całego szkolenia)

Przygotowywanie i prowadzenia seminariów w szkoleniu w psychoterapii IGAR w miarę pojawiania się takich możliwości.

Inne zobowiązania

Uczestniczenie w pracach szkoleniowych Instytutu (prowadzenie zajęć w programie szkolenia grupowo-analitycznego i seminariów fakultatywnych)

Uczestniczenie w zebraniach superwizorów

Pełnienie roli opiekuna roku dla uczestników szkolenie podstawowego

Czynne uczestnictwo w życiu naukowym Instytutu na przykład:

    - publikowanie artykułów dotyczących grupowo-analitycznej psychoterapii w Biuletynie Instytutu i innych fachowych wydawnictwach,

    - popularyzacja grupowo-analitycznej terapii poprzez np. wygłaszanie wykładów otwartych w

Instytucie,

    - uczestnictwo w corocznych konferencjach Instytutu oraz w międzynarodowych konferencjach EGATIN, GASI i EFPP.

Przebieg szkolenia

I rok

1.  Wzajemna superwizja małych grup analitycznych (40 godz.);

2.  15 godzin seminariów teoretycznych

3.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych

4.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów

5.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego i Dużej Grupie

- Po ukończeniu I roku aplikanci zyskują możliwość prowadzenia terapii treningowej dla szkolących się w IGAR

II rok

1.  Wzajemna superwizja terapii indywidualnej i małych grup analitycznych 

2.  Superwizja prac superwizorskich kandydatów (1 i 2 łącznie 40 godz.)

3.  15 godzin seminariów teoretycznych

4.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych

5.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów

6.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego i Dużej Grupie

- Po ukończeniu II roku kandydaci mają możliwość superwizowania terapii indywidualnych uczestników szkolenia w psychoterapii IGAR, preferowana jest superwizja w małych trzyosobowych grupach. Nazwiska kandydatów zostaną umieszczone na Liście superwizorów i kandydatów na superwizorów IGAR

III rok

1.  Wzajemna superwizja terapii indywidualnej i małych grup analitycznych 

2.  Superwizja prac superwizorskich kandydatów, wymagane podjęcie pracy superwizorskiej, (1 i 2 łącznie 40 godz.)

3.  15 godzin seminariów teoretycznych

4.  Uczestnictwo w seminarium analityków grupowych

5.  Uczestnictwo w zebraniach superwizorów

6.  Uczestnictwo w czerwcowym wykładzie „Tożsamość analityka grupowego i Dużej Grupie

Kandydaci są zobowiązani do odbycia wymaganych godzin zajęć teoretycznych, opuszczone zajęcia należy odbyć z następnym rocznikiem.

Łącznie w przeciągu szkolenia kandydat powinien odbyć 250 godzin pracy superwizorskiej,

włączając w to godziny wzajemnej superwizji

Uzyskanie kwalifikacji szkoleniowego analityka grupowego i superwizora grupowej pracy analitycznej.

Status szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii IGAR w rezultacie przedstawienia do dyskusji na zebraniu superwizorów pracy teoretyczno-klinicznej, stanowiącej refleksję nad wskazanym przez superwizora  superwizji i grupę superwizyjną aspektem własnej pracy i postawy superwizyjnej. Praca powinna być oryginalna, nie można przedstawić pracy lub fragmentu prezentowanej gdzie indziej. Nie może liczyć więcej niż 15 znormalizowanych stron A – 4, tzn.:

1.    marginesy - 2,5 cm.;

2.    interlinia 1,5 cm.;

3.    czcionka Times New Roman;

4.    wielkość czcionki 12.

Dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane:

-  rekomendacją pracującego z aplikantem superwizora

-  opinią osoby recenzującej pracę

-  opinią Zarządu Instytutu dotyczącą aktywności w życiu naukowym Instytutu.

Program szkolenia podyplomowego

Część I. Zjawiska i procesy zachodzące w superwizji grupowo analitycznej

1.Miejsce grupy superwizyjnej w treningu grupowo-analitycznym

2. W poszukiwaniu własnego “superwizorskiego” ja 

3. Nieświadome procesy w superwizji

4. Matryca grupy superwizyjnej

5. Grupa superwizyjna jako medium superwizji

6. Mirroring w superwizji (parallel proces) 

7. Język i interpretacja  w superwizji

8. Osoba superwizora

9. Sny w superwizji

10. Problemy, kryzysy i destrukcyjność

Część II. Superwizja indywidualnych pacjentów versus superwizja grup

1. Dostęp do nieświadomości

2. Wewnętrzny superwizor

3. Miejsce superwizji w procesie indywidualnej psychoterapii i szkolenia

4. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz. I

5. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – superwizja i w superwizji

6. Seminarium etyczne

7. Procesy w diadzie: Superwizor i superwizant cz II

8. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów I

9. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów II

10. Superwizja konkretnych kategorii pacjentów III

11. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem w grupie

12. Seminarium etyczne: Zagadnienia etyczne w analizie grupowej

Część III. Organizacja procesu superwizji w grupie

1. Założenie grupy i budowa przymierza

2. Administracja dynamiką grupy superwizyjnej

3. Strategia i unikanie problemów

4. Rozwój i kreatywność

5. Superwizja koleżeńska, superwizja dla superwizorów

Część IV. Praca superwizyjna i konsultacyjna w organizacjach pomocy psychologicznej

1. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem

2. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. I

3. Superwizja pracy zespołów terapeutycznych, grupy konsultacyjne dla zespołów. Cz. II

4. Ewaluacja superwizji

 

 

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor