Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Podstawowe

Warunki szkolenia

KURS I

Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty  IGAR).

Składniki szkolenia:

 1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie  i doświadczenie Dużej Grupy

Szkolący się jest zobowiązany do rozpoczęcia własnej terapii w pierwszym roku szkolenia oraz odbyć minimum 250 godzin. Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja, w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje, w systemie blokowym). Sesja trwa półtorej godziny. Szkolący się mogą odbyć terapię własną w:

 1.  Małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do prowadzenia terapii treningowej analityków grupowych Instytutu. Listę analityków szkoleniowych wraz z informacją o dostępnych miejscach szkolący się może otrzymać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie www.iagr.pl.   Analityk grupowy przeprowadza rozmowę kliniczną pod kątem przyjęcia do prowadzonej przez siebie grupy.
 2. W grupach składających się z osób szkolących się, które w miarę potrzeb organizowane są przez Komisję Szkoleniową. Dotyczy to przede wszystkim grup w systemie blokowym, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób spoza Warszawy.

Szkolący się zobowiązany jest aby w czasie zakładania i prowadzenia własnej grupy terapeutycznej kontynuował swoją terapię w grupie. O rozpoczęciu terapii treningowej, dłuższych przerwach w jej przebiegu, przerwaniu lub zakończeniu analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową. Opłata za kwalifikację do grupy oraz późniejsze opłaty za uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej regulowane są z analitykiem. Uczestnictwo w terapii grupowej wyklucza korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Potrzeba innej terapii powinna być każdorazowo przedyskutowana z terapeutą szkoleniowym we własnej grupie treningowej.

- Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz. : szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie

 1. Szkolenie teoretyczne i trening umiejętności terapeutycznych

Szkolący się jest zobowiązany odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Nieobecność na zajęciach teoretycznych (seminaria teoretyczne i wykłady) mogą zostać odbyte, w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym powoduje jego niezaliczenie i konieczność kontynuacji seminarium klinicznego do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.

Szkolący się zobowiązani są odbyć następujące elementy szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych:

·        Wykłady i seminaria teoretyczne – 250 godzin;

 

·        Szkolenie w zakresie umiejętności terapeutycznych – technika psychoterapii psychoanalitycznej – 490 godzin oraz staż kliniczny.

1. Praca własna w ramach seminariów klinicznych:

- 40 godzin pracy z pacjentem indywidualnym wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym pacjenta indywidualnego

- 20 godzin pracy z grupą, wymagane w seminarium klinicznym dotyczącym grupy

 

2.      Seminaria kliniczne – 80 godzin:

- 40 godzin seminarium klinicznego- pacjent indywidualny

- 40 godzin seminarium  klinicznego – praca z grupą

 

3. Praca z pacjentami indywidualnymi – min. 100 godzin

4. Praca  z grupą terapeutyczną, krótkoterminową, rok pracy z grupami (min. 80 godzin czyli 40 półtoragodzinnych sesji)

5.Superwizja:

5.1. Superwizja pracy z pacjentem indywidualnym – min. 80 godzin

5.2. Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową: min. 80 godzin

6. Seminarium etyczne – 10 godzin

7. Staż kliniczny – 360 godzin

Ad. 5. Superwizja:

5.1. Superwizja indywidualnej pracy z pacjentem – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii indywidualnego pacjenta po ukończeniu pierwszego roku seminarium klinicznego dotyczącego pracy z indywidualnym pacjentem. W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji  za zgodą Komisji Szkoleniowej.

Superwizja powinna obejmować przynajmniej jeden dłuższy proces terapeutyczny trwający dwa lata. Jednocześnie ilość procesów psychoterapeutycznych poddawanych superwizji powinna umożliwiać osobie superwizowanej na zdobycie doświadczenia w pracy z różnorodnymi zaburzeniami a superwizorowi poznać możliwości i zdolności prowadzenia  psychoterapii indywidualnej kandydata. Oznacza to, że osoby o małym doświadczeniu psychoterapeutycznym muszą odbyć większą niż 80 godzin superwizji indywidualnej. Superwizja pracy z indywidualnym pacjentem musi zakończyć się pozytywną opinią superwizora.

Superwizja pacjentów indywidualnych może odbywać się indywidualnie lub w trzyosobowych grupach superwizyjnych (do omówienia z superwizorem). Superwizja może odbywać się u superwizorów Instytutu oraz u rekomendowanych przez Instytut superwizorów psychoanalitycznych zwłaszcza: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i powinna być zakończona raportem o szkolącym się przesłanym do Komisji Szkoleniowej

5.2. Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową – Szkolący się mogą podjąć superwizję psychoterapii grupowej po ukończeniu seminarium klinicznego dotyczącego pracy z grupami (grupowe I). W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do osób posiadających już doświadczenie terapeutyczne jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie superwizji  za zgodą Komisji Szkoleniowej. Kandydat zgłasza taką gotowość opiekunowi roku, który po rozpoznaniu przygotowania kandydata przedstawia jego sprawę Komisji Szkoleniowej.

Praca z grupą powinna być poddawana superwizji w grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizora psychoterapii IGAR w grupach superwizyjnych dla szkolących się lub w innych grupach superwizyjnych prowadzonych przez superwizora analitycznej pracy grupowej IGAR – każdorazowo po decyzji Komisji Szkoleniowej. Szkolący się powinien przedstawić superwizorowi okoliczności organizacji grupy i uzyskać jego zgodę aby superwizja tej grupy stanowiła podstawę do napisania i obrony pracy końcowej i ukończenia szkolenia.

 

Wymagania dotyczące prowadzenia grupy krótkoterminowej:

 1. Szkolący się prowadzi lub współprowadzi grupę (wykluczone jest aby był obserwatorem)

 

 1. Superwizował pracę z grupą poczynając od procesu jej organizacji

- gdy to jest możliwe kwalifikację pacjentów

- w sytuacji gdy szkolący dołącza do grupy, która została zorganizowana omawia w superwizji uczestników grupy i sytuację grupowo-analityczną tej grupy

 

 1. Jeśli grupa jest prowadzona w ko-terapii para ko-terapeutyczna musi uczestniczyć w grupie superwizyjnej.

 

 1. Szkolący się musi udokumentować rok pracy terapeutycznej z grupą lub grupami.

 

Kandydat, który spełnił opisane wyżej warunki znajduje sobie miejsce w konkretnej grupie superwizyjnej, w której będzie superwizował całość procesu terapeutycznego własnej grupy szkoleniowej poczynając od kwalifikacji aż do jej zakończenia. Lista superwizorów znajduje się na stronie wwwn.iagr.pl. Spotkania grupy superwizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu.  Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wejście do grupy superwizyjnej nie jest możliwe, szkolący się w uzgodnieniu z superwizorem może, oczekując na możliwość wejścia do grupy, korzystać z konsultacji indywidualnych kwalifikowanych do grupy pacjentów. Istnieje możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej w formie obserwatora. Warunkiem rozpoczęcia pracy w grupie superwizyjnej jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wynikających z dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniu (należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu finansowym wydanym przez Administratora szkolenia).

UWAGA:

Po zaliczeniu seminarium klinicznego „grupowego I” szkolący się mogą wybrać rodzaj pracy z grupą: krótkoterminową (opisaną w punkcie 5.2) lub długoterminową (opisaną w Kursie II, pkt.3). Decyzja o prowadzeniu grupy długoterminowej oznacza, że szkolący realizuje jednocześnie ostatni rok Kursu I i Kurs II, po wypełnieniu warunków obu kursów może otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IAGR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IAGR.

 

Ta możliwość przewidziana jest dla uczestników, którzy posiadają już pewne doświadczenie w pracy z grupami i praktykę kliniczną, która umożliwi im stworzenie odpowiednio zbalansowanej małej analitycznej grupy terapeutycznej. Szkolący, który na tym etapie szkolenia decyduje się poprowadzić grupę długoterminową zobowiązany jest o wystąpienie o zgodę Komisji Szkoleniowej.

KURS II

Szkolenie w Analizie Grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Analityka Grupowego IGAR).

Do Kursu II mogą przystąpić:

1. Osoby, które ukończywszy szkolenie w Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty. Po wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

2. Osoby, które wybrały możliwość prowadzenia dwuletniej grupy w Kursie I.

Składniki szkolenia

 1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie i doświadczenie Dużej Grupy

Własna psychoterapia analityczna w małej grupie: Minimum 160 godzin.

- Szkolący się  kontynuują swoją terapię w grupach analitycznych, którą rozpoczęli w Kursie I, w czasie gdy tworzą, prowadzą i superwizują swoją grupę terapeutyczną.

- Jeśli nastąpiła przerwa pomiędzy ukończeniem Kursu I i Kursu II, kandydat powinien podjąć psychoterapię w grupie  (takiej jak opisana w kursie I, pkt 1) i kontynuować ją przez okres kiedy tworzy, prowadzi i superwizuje swoją grupę terapeutyczną.

- Doświadczenie Dużej Grupy – 2 godz. : szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie

2.      Szkolenie teoretyczne

-        Seminarium kliniczno – teoretycznego poświęcone analizie grupowej 30 godz. (Seminarium będzie realizowane w 10 spotkaniach (2 godz. 15 min każde). Grupa seminaryjna musi liczyć min. 8 osób i maksymalnie 9 osób, decyduje kolejność zgłoszeń na kurs oraz stopień spełnianych wymogów tj. prowadzenie własnej grupy analitycznej, doświadczenie w prowadzeniu grup.

Uwaga: Szkolący się zobowiązani są odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Szkolący się może mieć jedną nieobecność na seminarium teoretyczno-klinicznym, w przebiegu szkolenia, którą powinien odbyć  w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami.

 1. Trening umiejętności terapeutycznych

- Poprowadzenie małej zamkniętej analitycznej grupy terapeutycznej: min 20 godz., czyli 100 półtoragodzinnych sesji (około dwa lata)

- Superwizja pracy z grupą: 100 godz. (ponad dwa lata)

 

Superwizja odbywa się w grupie superwizyjnej dla osób szkolących się. Szkolący powinien dołączyć do superwizji na etapie konsultacji pacjentów, tworzenia i prowadzenia małej zamkniętej grupy analitycznej. Jeśli grupa prowadzona jest w koterapii obaj koterapeuci zobowiązani są do uczestniczenia w tej samej grupie superwizyjnej. Koterapeutą może być uczestnik lub absolwent szkolenia albo inny terapeuta o podobnej orientacji, o ile superwizor uzna taką współpracę za możliwą.

 

Mała analityczna grupa terapeutyczna powinna:

1.      Składać się z nie więcej niż ośmiu pacjentów i być grupą heterogenną.

2.      Powinna być grupą zamkniętą: z wyznaczonym końcem

3.      Trwać około dwa lata

4.      Półtoragodzinne sesje powinny odbywać się raz w tygodniu

5.      Dla osób, które poprowadziły grupę krótkoterminową ta grupa może być półotwarta.

Lista superwizorów znajduje się na stronie wwwn.iagr.pl. Spotkania grupy superwizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu.  Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wejście do grupy superwizyjnej nie jest możliwe, szkolący się w uzgodnieniu z superwizorem może, oczekując na możliwość wejścia do grupy, korzystać z konsultacji indywidualnych kwalifikowanych do grupy pacjentów. Istnieje możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej w formie obserwatora.

 

Warunkiem rozpoczęcia pracy w grupie superwizyjnej jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wynikających z dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniu (należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu finansowym wydanym przez Administratora szkolenia).  

Opłaty za szkolenie

podane poniżej dotyczą całego szkolenia od 2022 roku


Opłaty za szkolenie składają się z trzech składników:
 • opłata za szkolenie teoretyczne,
 • opłata za terapię własną,
 • opłata za superwizję.

W przypadku terapii własnej i superwizji podane kwoty dotyczą minimalnej, wymaganej  ilości godzin. Opłaty za szkolenie teoretyczne uiszczane są w ratach semestralnych (do 15 stycznia, do 15 września), opłaty za terapię własną i superwizję uiszczane są zgodnie z umową z prowadzącą/cym (np. po każdej sesji).

KURS I (Certyfikat Psychoterapeuty):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 14.532,00 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 12.500,00 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin w superwizji grupowej

dotycząca pracy z pacjentem indywidualnym 5.600,00 zł 
dotycząca pracy z grupą 4.000,00 zł

(150,00 zł za 50 min indywidualnej superwizji; 70,00 zł za 50 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym; 50,00 zł za 45 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z grupą)
 
KURS II (Certyfikat Analityka Grupowego):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 1.428,00 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 7.500,00 zł
 • opłata za superwizję 5.000,00 zł

Egzaminy


Terminy egzaminów:
- marzec 
(składanie prac do 31 grudnia)
- listopad
(składanie prac do 31 sierpnia)
 
Koszty egzaminu:
– opłata 1950 zł: Pierwsza część opłaty, uiszczana przy składaniu pracy w wysokości 1250 zł. Po dopuszczeniu do egzaminu uiszczana jest druga część opłaty w wysokości 700 zł.
- procedura odwoławcza nie jest płatna. W sytuacji zdawania egzaminu po raz drugi Kandydat/Kandydatka płaci powtórnie za egzamin


Poniżej znajdą państwo procedury egzaminacyjne w IAGR oraz dokumnety do egzaminu.

Prosimy o składanie prac wraz dokumentami w wersji elektronicznej (plik z hasłem), praca i hasło w oddzielnych mailach.

W razie pytań dotyczących egzaminu można kontaktować się z koordynatorem egzaminu p. Jankubem Kryńskim przez maila:
egzaminy.rasztow@gmail.com
 

 
Załączniki:
Realizacja celów szkolenia - praca z pacjentem indywidualnym zał. 2a Realizacja celów szkolenia - praca z grupą zał. 2b wskazówki do pisania pracy opisującej proces z pacjentem indywidualnym; aktualizacja 2022r wskazówki do pisania pracy opisującej proces z grupą krótkoterminową; aktualizacja 2022r wskazówki do pisania pracy opisującej proces z grupą długoterminową; aktualizacja 2022r Arkusz egzaminacyjny zał. 1 Arkusz egzaminacyjny zał. 1 wersja do edycji Procedura egzaminacyjna od I 2022

Terminy zjazdów w 2022 i 2023 roku

Szczegółowy plan zajeć z wykazem tematów i literatury jest udostępniany poprzez folder "Szkolenie IAGR".                                                                                                                                                                   

Rok 2022   Rok 2023
pierwszy rok szkolenia kurs 2022-2025 wstępny    drugi rok szkolenia kurs 2021-2024 podstawowy   trzeci rok szkolenia kurs 2020-2023 zaawansowany I   czwarty rok szkolenia kurs 2019-2022 zaawansowany II   pierwszy rok szkolenia kurs 2023-2026 wstępny   drugi rok szkolenia kurs 2022-2025 podstawowy    trzeci rok szkolenia kurs 2021-2024 zaawansowany I   czwarty rok szkolenia kurs 2020-2023 zaawansowany II
Piątek 28.01.2022   Piątek 21.01.2022   Piątek
07.01.2022
  Piątek
14.01.2022
  Piątek 13.01.2023   Piątek 27.01.2023   Piątek
20.01.2023
  -
Niedziela 30.01.2022   Niedziela 23.01.2022   Niedziela 09.01.2022   Niedziela 16.01.2022   Niedziela 15.01.2023   Niedziela 29.01.2023   Niedziela 22.01.2023   Niedziela 08.01.2023
                             
Piątek 25.02.2022   Piątek 18.02.2022   Piątek
04.02.2022
      Piątek 10.02.2023   Piątek 24.02.2023   Piątek
17.02.2023
  Piątek
03.02.2023
Niedziela 27.02.2022   Niedziela 20.02.2022   Niedziela 06.02.2022       Niedziela 12.02.2023   Niedziela 26.02.2023   Niedziela 19.02.2023   Niedziela 05.02.2023
                             
Piątek 25.03.2022   Piątek 18.03.2022   Piątek
04.03.2022
      Piątek 10.03.2023   Piątek 24.03.2023   Piątek
17.03.2023
   
Niedziela 27.03.2022   Niedziela 20.03.2022   Niedziela 06.03.2022       Niedziela 12.03.2023   Niedziela 26.03.2023   Niedziela 19.03.2023    
                             
Piątek 22.04.2022   Piątek 08.04.2022   Piątek
01.04.2022
      Piątek 14.04.2023   Piątek 28.04.2023   Piątek
21.04.2023
   
Niedziela 24.04.2022   Niedziela 10.04.2022   Niedziela 03.04.2022       Niedziela 16.04.2023   Niedziela 30.04.2023   Niedziela 23.04.2023    
                             
Piątek 27.05.2022   Piątek 20.05.2022   Piątek
06.05.2022
      Piątek 12.05.2023   Piątek 26.05.2023   Piątek
19.05.2023
   
Niedziela 29.05.2022   Niedziela 22.05.2022   Niedziela 08.05.2022       Niedziela 14.05.2023   Niedziela 28.05.2023   Niedziela 21.05.2023    
                             
Piątek 10.06.2022   Piątek 10.06.2022   Piątek
10.06.2022
      Piątek 16.06.2023   Piątek 16.06.2023   Piątek
16.06.2023
   
                             
                             
Piątek 23.09.2022   Piątek 16.09.2022   Piątek
02.09.2022
      Piątek 08.09.2023   Piątek 22.09.2023   Piątek
15.09.2023
   
Niedziela 25.09.2022   Niedziela 18.09.2022   Niedziela 04.09.2022       Niedziela 10.09.2023   Niedziela 24.09.2023   Niedziela 17.09.2023    
                             
Piątek 21.10.2022   Piątek 14.10.2022   Piątek
07.10.2022
      Piątek 13.10.2023   Piątek 27.10.2023   Piątek
20.10.2023
   
Niedziela 23.10.2022   Niedziela 16.10.2022   Niedziela 09.10.2022       Niedziela 15.10.2023   Niedziela 29.10.2023   Niedziela 22.10.2023    
                             
Piątek
25.11.2022
  Piątek 18.11.2022   Piątek
04.11.2022
      Piątek
03.11.2023
  Piątek 24.11.2023   Piątek
17.11.2023
   
Niedziela 27.11.2022   Niedziela 20.11.2022   Niedziela 06.11.2022       Niedziela 05.11.2023   Niedziela 26.11.2023   Niedziela 19.11.2023    
                             
Piątek 16.12.2022   Piątek 09.12.2022   Piątek
02.12.2022
      Piątek 01.12.2023   Piątek 15.12.2023   Piątek
08.12.2023
   
Niedziela 18.12.2022   Niedziela 11.12.2022   Niedziela 04.12.2022       Niedziela 03.12.2023   Niedziela 17.12.2023   Niedziela 10.12.2023    
                             

Załączniki:
Terminy zjazdów w 2022 r Terminy zjazdów w 2023 r
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor