Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Podstawowe

Warunki szkolenia

KURS I

Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Psychoterapeuty  IGAR).

Składniki szkolenia:

 • Własna psychoterapia analityczna w małej grupie  i doświadczenie Dużej Grupy

Szkolący się jest zobowiązany do rozpoczęcia własnej terapii w pierwszym roku szkolenia oraz odbyć minimum 250 godzin. Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja, w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje, w systemie blokowym). Sesja trwa półtorej godziny. Szkolący się mogą odbyć terapię własną w:

 Małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do prowadzenia terapii treningowej analityków grupowych Instytutu. Listę analityków szkoleniowych wraz z informacją o dostępnych miejscach szkolący się może otrzymać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie www.instytut.rasztow.pl.   Analityk grupowy przeprowadza rozmowę kliniczną pod kątem przyjęcia do prowadzonej przez siebie grupy.
 1. W grupach składających się z osób szkolących się, które w miarę potrzeb organizowane są przez Komisję Szkoleniową. Dotyczy to przede wszystkim grup w systemie blokowym, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób spoza Warszawy.

Szkolący się zobowiązany jest aby w czasie zakładania i prowadzenia własnej grupy terapeutycznej kontynuował swoją terapię w grupie. O rozpoczęciu terapii treningowej, dłuższych przerwach w jej przebiegu, przerwaniu lub zakończeniu analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową. Opłata za kwalifikację do grupy oraz późniejsze opłaty za uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej regulowane są z analitykiem. Uczestnictwo w terapii grupowej wyklucza korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Potrzeba innej terapii powinna być każdorazowo przedyskutowana z terapeutą szkoleniowym we własnej grupie treningowej.

- Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz. : szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie

 • Szkolenie teoretyczne i trening umiejętności terapeutycznych

Szkolący się jest zobowiązany odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Nieobecność na zajęciach teoretycznych (seminaria teoretyczne i wykłady) mogą zostać odbyte, w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym powoduje jego niezaliczenie i konieczność kontynuacji seminarium klinicznego do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.

Szkolący się zobowiązani są odbyć następujące elementy szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych:

 • Wykłady i seminaria teoretyczne – 250 godzin;
 • Szkolenie w zakresie umiejętności terapeutycznych – technika psychoterapii psychoanalitycznej – 440 godzin.
1. Seminaria kliniczne – 80 godzin
- 40 godzin seminarium klinicznego- pacjent indywidualny
- 40 godzin seminarium  klinicznego – praca z grupą

2. Praca z pacjentami indywidualnymi – min. 100 godzin

3. Praca  z grupą terapeutyczną, krótkoterminową, rok pracy z grupami (min. 80 godzin czyli 40 półtoragodzinnych sesji)

4.Superwizja:
4.1. Superwizja pracy z pacjentem indywidualnym – min. 80 godzin
4.2. Superwizja grupowa pracy z grupą krótkoterminową: min. 80 godzin

5. Seminarium etyczne – 10 godzin

6. Doświadczenie Dużej Grupy – 6 godz.

7. Staż kliniczny – 360 godzin


UWAGA:
Po zaliczeniu seminarium klinicznego „grupowego I” szkolący się mogą wybrać rodzaj pracy z grupą: krótkoterminową (opisaną w punkcie 4.2) lub długoterminową (opisaną w Kursie II, pkt.3). Decyzja o prowadzeniu grupy długoterminowej oznacza, że szkolący realizuje jednocześnie ostatni rok Kursu I i Kurs II, po wypełnieniu warunków obu kursów może otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IAGR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IAGR.

Ta możliwość przewidziana jest dla uczestników, którzy posiadają już pewne doświadczenie w pracy z grupami i praktykę kliniczną, która umożliwi im stworzenie odpowiednio zbalansowanej małej analitycznej grupy terapeutycznej. Szkolący, który na tym etapie szkolenia decyduje się poprowadzić grupę długoterminową zobowiązany jest o wystąpienie o zgodę Komisji Szkoleniowej.

KURS II

Szkolenie w Analizie Grupowej (kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Analityka Grupowego IGAR).

Do Kursu II mogą przystąpić:
1. Osoby, które ukończywszy szkolenie w Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty. Po wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR
2. Osoby, które wybrały możliwość prowadzenia dwuletniej grupy w Kursie I.

Składniki szkolenia:
 • Własna psychoterapia analityczna w małej grupie i doświadczenie Dużej Grupy
Własna psychoterapia analityczna w małej grupie: Minimum 160 godzin.
- Szkolący się  kontynuują swoją terapię w grupach analitycznych, którą rozpoczęli w Kursie I, w czasie gdy tworzą, prowadzą i superwizują swoją grupę terapeutyczną.

- Jeśli nastąpiła przerwa pomiędzy ukończeniem Kursu I i Kursu II, kandydat powinien podjąć psychoterapię w grupie  (takiej jak opisana w kursie I, pkt 1) i kontynuować ją przez okres kiedy tworzy, prowadzi i superwizuje swoją grupę terapeutyczną.

- Doświadczenie Dużej Grupy – 2 godz. : szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie


Szkolenie teoretyczne:

-   Seminarium kliniczno – teoretycznego poświęcone analizie grupowej 30 godz. (Seminarium będzie realizowane w 10 spotkaniach (2 godz. 15 min każde). Grupa seminaryjna musi liczyć min. 8 osób.
 • Trening umiejętności terapeutycznych
- Poprowadzenie małej zamkniętej analitycznej grupy terapeutycznej: min 200 godz., czyli 100 półtoragodzinnych sesji (około dwa lata)
- Superwizja pracy z grupą: 100 godz. (ponad dwa lata)
 
Superwizja odbywa się w grupie superwizyjnej dla osób szkolących się. Szkolący powinien dołączyć do superwizji na etapie konsultacji pacjentów, tworzenia i prowadzenia małej zamkniętej grupy analitycznej. Jeśli grupa prowadzona jest w koterapii obaj koterapeuci zobowiązani są do uczestniczenia w tej samej grupie superwizyjnej. Koterapeutą może być uczestnik lub absolwent szkolenia albo inny terapeuta o podobnej orientacji, o ile superwizor uzna taką współpracę za możliwą.
 
Mała analityczna grupa terapeutyczna powinna:
1.       Składać się z nie więcej niż ośmiu pacjentów i być grupą heterogenną.
2.       Powinna być grupą zamkniętą: z wyznaczonym końcem
3.       Trwać około dwa lata
4.       Półtoragodzinne sesje powinny odbywać się raz w tygodniu
5.       Dla osób, które poprowadziły grupę krótkoterminową ta grupa może być półotwarta.
 

Opłaty za szkolenie

Opłaty za szkolenie składają się z trzech składników:
- opłata za szkolenie teoretyczne,
- opłata za terapię własną,
- opłata za superwizję.

Podane poniżej kwoty dotyczą całego szkolenia, w przypadku terapii własnej i superwizji kwoty dotyczą minimalnej, wymaganej  ilości godzin. Opłaty za szkolenie teoretyczne uiszczane  są w ratach semestralnych (do 15 stycznia, do 15 września), opłaty za terapię własną i superwizję uiszczane są zgodnie z umową z prowadzącą/cym (np. po każdej sesji).
 • Szkolenie teoretyczne

  Kurs  I -  12.110,00 zł:
  I    rok szkolenia 3850,00 zł; termin zgodnie z umową 2170,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  II   rok szkolenia 3920,00 zł; do 15 stycznia 2240,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  III  rok szkolenia 3920,00 zł; do 15 stycznia 2240,00 zł, do 15 września 1680,00 zł
  IV rok szkolenia    420,00 zł; do 15 stycznia

  Kurs II  - 1.190,00 zł

  Dla osób uzupełniających szkolenie o seminarium kliniczne analityczno-grupowe, w ścieżce długoterminowej

   
 • Terapia własna - minimalna ilość godzin 250 - ok. 10.000,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 40 zł/h, jedna sesja obejmuje 2h
(miesiecznie cztery sesje, ok 320,00 zł)
Dla osób w ścieżce długoterminowej, minimalna ilość godzin wynosi 400, wieć koszt za całość ok. 16000,00 zł
 
 • Superwizja:
pracy z pacjentem indywidualnym - minimalna ilość godzin 80 - ok. 4.400,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 110,00 zł/h indywidualnie; ok. 55 zł/h grupowo

pracy z grupą - minimalna ilość godzin 80 - ok. 2.800,00 zł
stawka za godzinę ustalana jest z prowadzącą/cym i wynosi ok. 35,00 zł/h
Dla osób w ścieżce długoterminowej, minimalna ilość godzin wynosi 100, wieć koszt za całość ok. 3500,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________
 
 • Koszt całościowy przy ścieżce krótkoterminowej - Kurs I (przy minimalnej ilości godzin) - ok. 29.310,00 zł
 • Koszt całościowy przy ścieżce długoterminowej - Kurs I i II (przy minimalnej ilości godzin) - ok. 37.130,00 zł

Egzaminy

odbywają się dwa razy w roku dla prac dotyczących psychoterapii indywidualnej i dla prac dotyczących pracy z grupami:
w marcu (prace należy składać do końca grudnia),
w listopadzie (prace należy składać do końca sierpnia),
 
Komisje Egzaminacyjne składają się z psychoterapeutów i analityków grupowych niezaangażowanych w proces szkolenia kandydatów.
 
Warunkiem dopuszczenia do każdego z egzaminów końcowych jest: 
– odbycie wszystkich przewidzianych programem zajęć
– uregulowanie wszystkich należności względem Instytutu,
– pozytywna opinia odpowiedniego superwizora, 
– pozytywna opinia recenzenta pracy zaliczeniowej.
 
Procedury egzaminacyjna – recenzje i egzaminy końcowe są płatne (koszt poniżej). W przypadku nie zaliczenia któregoś egzaminu końcowego kandydat może, po spełnieniu zaleceń Komisji Egzaminacyjnej, przystąpić do niego ponownie. Zarówno ponowna recenzja jak i egzamin są płatne.
 
W wyniku pomyślnie zakończonych egzaminów kandydat uzyskuje:
Kurs I: Certyfikat Psychoterapeuty IGAR
Kurs II: Certyfikat Analityka Grupowego
Na wniosek Komisji Szkoleniowej osoby, które uzyskały Certyfikat Analityka Grupowego, decyzją Zarządu Instytutu zostają przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.
 
Regulamin Egzaminu
:
1. Instytut Analizy Grupowej Rasztów wyznaczył 2 terminy egzaminu końcowego:
– w weekend w marcu oraz
– w weekend w listopadzie.
2. Prace końcowe w 2 egzemplarzach (wersja papierowa, oprawiona) należy złożyć do końca sierpnia lub do końca grudnia w zależności od terminu egzaminu wraz z pozytywną opinią/rekomendacją od superwizora.
3. Złożona praca jest przekazywana recenzentowi (recenzenta ustala Komisja Szkoleniowa)
4. Egzamin może odbyć się przy złożeniu co najmniej 4 prac
5. Opłata za egzamin wynosi:
– recenzja pracy 400,00 zł (uiszczana przy składaniu pracy)
– proces psychoterapii indywidualnej 300,00 zł
– proces psychoterapii grupowej 600,00 zł
6. Komisja egzaminacyjna składa się z recenzenta oraz co najmniej jednej osoby egzaminującej.
7. Certyfikaty wręczane są na Seminarium Analityków oraz na konferencji IAGR, gdzie wyczytywane są wszystkie osoby, które uzyskały Certyfikat w minionym roku.
Załączniki:
wskazówki dot. pisania pracy odn. pacjenta indywidualnego wskazówki dot. pisania pracy odn. grupy (ścieżka krótkoterminowa) wskazówki dot. pisania pracy odn. grupy dwuletniej (ścieżka długoterminowa) Kończenie szkolenia i procedury egzaminacyjne

Plan zajęć na 2021 rok

Szczegółowy plan zajeć z wykazem tematów i literatury jest udostępniany mailowo przez sekretariat.
Załączniki:
Terminy zjazdów
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor