Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Walne Zgromadzenie IAGR 24.02.2018 godz. 10:00

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

 

My, niżej podpisani Przewodniczący - Tomasz Wyrzykowski oraz Skarbnik - Edward Buzun, działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027103, NIP: 5211161091, REGON: 012122248, działającego pod nazwą Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (dalej „Instytut”), stosownie do § 18 ust. 4 Statutu Instytutu, zawiadamiamy, iż na dzień 24 luty 2018 roku na godzinę 10:00 w Warszawie przy ul. Genewskiej 9A,                                                         

zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zebranie Członków  Instytutu z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;

3.    Przedstawienie przez Zarząd i Komisje sprawozdania za 2017 rok;

4.    Dyskusja i głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami;

5.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Instytutu;

6.      Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Instytutu;

7.    Wybór członków poszczególnych komisji i ich przewodniczących;

8.    Głosowanie zmian w statucie z dostosowaniem statutu do nowych rozwiązań ustawowych;

9.    Wolne wnioski;

10.    Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nie zebrania wymaganego kworum w pierwszym terminie (24 luty 2018, godz. 10:00), drugi termin Walnego Zebrania Członków Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" zostaje ustalony na 24 luty 2018 rok na godz. 10:15.

 

Przewodniczący Zarządu                                                                             Skarbnik Zarządu

Tomasz Wyrzykowski                                                                                   Edward Buzun
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor