Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Zwyczajne Walnego Zebrania Członków

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

 

My, niżej podpisani Przewodnicząca - Anna Mędrzejewska oraz Skarbniczka - Agnieszka Zemło, działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027103, NIP: 5211161091, REGON: 012122248, działającego pod nazwą Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (dalej „Instytut”), stosownie do § 18 ust. 4 Statutu Instytutu, zawiadamiamy, iż na dzień 2 października 2021 roku na godzinę 13:30 w formie online na platformie zoom (link zostanie udostępniony członkom w dniu zebrania)                                                        

zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zebranie Członków  Instytutu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta,

3. Przedstawienie przez Zarząd i Komisje sprawozdania za 2020 rok,

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 rok,

5. Ogłoszenie zmian w procedurze egzaminacyjnej,

6. Zmiany Statutu Instytutu - zwiększenie liczby członków Komisji Etyk,

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nie zebrania wymaganego kworum w pierwszym terminie (2 października 2021, godz. 13:30), drugi termin Walnego Zebrania Członków Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" zostaje ustalony na 2 października 2021 rok na godz. 13:45.

 

Przewodnicząca Zarządu                                                                             Skarbniczka Zarządu

   Anna Mędrzejewska                                                                                    Agnieszka Zemło

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor