Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Odwołane Zebranie Walne IAGR 14.03.2020

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

 

My, niżej podpisani Przewodnicząca – Anna Mędrzejewska oraz Skarbniczka – Agnieszka Zemło, działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027103, NIP: 5211161091, REGON: 012122248, działającego pod nazwą Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (dalej „Instytut”), stosownie do § 18 ust. 4 Statutu Instytutu, zawiadamiamy, iż na dzień 14 marca 2020  rok na godzinę 10:30 w Warszawie przy ul. Genewskiej 9A,

                                                          

zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zebranie Członków  Instytutu z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta,

3.     Przedstawienie przez Zarząd i Komisje sprawozdania za 2019 rok,

4.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Instytutu,

5.     Wybór  Przewodniczącego i Członków Zarządu Instytutu,

6.     Zmiany Statutu Instytutu,

7.     Wolne wnioski

8.     Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nie zebrania wymaganego kworum w pierwszym terminie (14 marca 2020, godz. 10:30), drugi termin Walnego Zebrania Członków Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" zostaje ustalony na 14 marca 2020 rok na godz. 10:45.

 

 

Przewodnicząca Zarządu                                                                                 Skarbniczka Zarządu

Anna Mędrzejewska                                                                                        Agnieszka Zemło

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor